Informacja o zmianie regulaminu

Informacja o zmianie Regulaminu
Informujemy, że od dnia 12 grudnia 2018 r. z uwagi na konieczność dostosowania zapisów Regulaminu do wymogów prawa zmianie ulega Regulamin Świadczenia Usług NET-FON-TV Dostawcy usług.
Zmiany wprowadzone w regulaminie dotyczą:
Od 12 grudnia 2018 r., w przypadku gdy zmiana umowy, regulaminu lub cennika będzie wynikać z usunięcia niedozwolonych klauzul umownych, Dostawca usług w razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy wobec braku zgody na wprowadzone zmiany, nie będzie miał prawa domagać się zwrotu udzielonych ulg przyznanych Państwu w związku z zawarciem umowy z Dostawcą usług.
Od 12 grudnia 2018 r. dostępne będą aż 4 progi kwotowe dla usług telefonii stacjonarnej o podwyższonej opłacie, które wynoszą 0,35,100 i 200 złotych. Jeśli nie dokonają Państwo wyboru określonego progu kwotowego,spośród określonych powyżej, próg ten wynosić będzie 35 złotych w Okresie rozliczeniowym.
Po osiągnięciu progów określonych powyżej, świadczenie usług premiumrate (wykonywanie i odbieranie połączeń) będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy określą Państwo wyższy próg kwotowy niż ten, który już został osiągnięty.
W przypadku świadczenia usług o podwyższonej opłacie (tzw. premiumrate), poinformujemy Państwa o osiągnięciu wybranego progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, a nie jak dotychczas dopiero po jego przekroczeniu.
Umożliwiamy Państwu dokonanie zmian umowy na odległość – w formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej konieczne jest złożenie oświadczenia woli i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub dokumentowej (do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu umożliwiającego ustalenie osoby składającej oświadczenie). Potwierdzenie zmiany zostanie utrwalone na nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zmiana została dokonana.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszam Państwa do kontaktu z Dostawcą usług, osobiście w BOK lub za pomocą wiadomości e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie 123127000, w celu ich ewentualnego wyjaśnienia. Jednocześnie informujemy, że zmiana Umowy oraz Regulaminu nie wpływa na wysokość Państwa zobowiązań z tytułu Umowy ani na jakość i zakres świadczonych Państwu usług.
Jednocześnie informujemy, że zmiana Regulaminu stanowi zmianę warunków Umowy oraz Regulaminu w rozumieniu art. 60a ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), w związku z czym w przypadku, jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej w formie pisemnej w terminie do dnia 11 grudnia 2018 r.Jednakże w razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w trybie wskazanym powyżej Dostawcy usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
Pełny teks zmienionych paragrafów Regulaminu Świadczenia Usług NET-FON-TV:
- zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 4 w ten sposób, że usuwa się zawarte tam stwierdzenie: „mają na celu usunięcie klauzuli niedozwolonej,”
- zmienia się dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 2 zdanie drugie i trzecie „W szczególności oznacza to prawo Abonenta do żądania od Dostawcy usług nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów, jak również poszczególnych rodzajów takich usług, jak również domagania się poinformowania przez Dostawcę usług lub zablokowania możliwości wykonywania połączeń w razie osiągnięcia w Okresie Rozliczeniowym określonego progu kwotowego, przy czym Dostawca usług oferuje co najmniej cztery progi kwotowe, które wynoszą 0, 35, 100 i 200 złotych . Obowiązek poinformowania o osiągnięciu w Okresie Rozliczeniowym określonego progu kwotowego uznaje się za wykonany jeśli Dostawca usług wykonał co najmniej trzy próby połączenia z Abonentem w ciągu 24 godzin od osiągnięcia progu kwotowego.
- dodaje się ust. 21 po ust. 2 w § 11 Regulaminu „Jeżeli Abonent nie określi progu kwotowego z proponowanych przez Dostawcę usług, próg ten wynosi 35 złotych w Okresie Rozliczeniowym. Po osiągnięciu progu kwotowego, świadczenie usług na numery o podwyższonej opłacie jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego, niż już osiągnięty, progu kwotowego, spośród tych oferowanych przez Dostawcę usług.”